Victis Bast

Malfian Noble who was rescued from Quaddis. Now serves faithfully

Description:
Bio:

Victis Bast

Dark Heresy - Ordo Portis Erathia Erathia