Heron Mask

A Pilgrim of Hayte who incited violence and Chaos on Quaddis

Description:
Bio:

Heron Mask

Dark Heresy - Ordo Portis Erathia Erathia