Nixios Nullvoid

A gentle giant who was slowly driven to using heresy

Description:
Bio:

Nixios Nullvoid

Dark Heresy - Ordo Portis Erathia Erathia